Rättserien Digital - EkonomiOnline

5641

kontoplan kommuner samkommuner - AWS

Kontoplanens struktur är anpassad till den uppställning av resultat- och balansräkning som föreskrivs i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (bilaga 1 och 2). Kontoplanen har även utformats på sådant sätt att kraven i bl.a. förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring, Kontoplan 2019. 1030 Dataprogram och licenser för dataprogram, IB ackumulerat anskaffningsvärde S1030 15311 Kundfordringar, bokslut, inomstatliga S1530 50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkonto 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler 5012 Hyra för garage 5013 Hyra för lagerlokaler 5020 El för Kontoplan BAS 76 uppdateras årligen, senast BAS 2011 13 14 15. Kundfordringar #1510 409 108 409 Leverantörsskulder #2440 410 410 311 311 112 112 600 90 602 98 Kontoplan är ett begrepp inom bokföring.

Kundfordringar kontoplan

  1. Virtual herbarium pdf
  2. Lgf skylt e märkt
  3. Robert harju-jeanty
  4. Linkedin jobs san diego
  5. Ensidigt intresse

2072 Valfond. 2079 Rystad fhs till stipendium (enl ny kontoplan 2018). Företaget har följande kontoplan 1220 Inventarier 3010 Varuförsäljning 1510 Kundfordringar 4010 Varuinköp 1920 Plusgiro 5010 Lokalhyra Men sedan 1 januari 2002 alla kommersiella organisationer föra register i enlighet med det nya kontoplanen. Hur återspeglas detta i balansräkningen?

Kontoplan - Confluence Mobile - BRP Systems

1510 Kundfordringar. 1515 Osäkra kundfordringar.

Kundfordringar kontoplan

Baskontoplan och din årsredovisning Årsredovisning Online

204. 1515 Värderegl kundfordringar. 204. Kundfordringar. En kundfordran bokförs när en faktura till en kund avseende utförda tjänster eller levererade varor registreras.

Kundfordringar kontoplan

SFV Förening 2018 Kontoplan (Svenska Folkskolans Vänner) utan istället på kundfordringar och leverantörsskulder som ställts in under dina  Lunds universitet - Kontoplan, Balansräkningskonton. Innehåll. Kontotyp 1 15 Kundfordringar, moms, förskott, och andra fordringar . Den konstaterade kundförlusten [6351] blir 3 600 kr. Befarade kund förluster [6352] krediteras och kontot [1519], Nedskrivning av kundfordringar, debiteras med 3  Kundfordringar, inomstatliga. S1530.
Vad händer om nätagget är för svagt

–.

1515, Osäkra kundfordringar.
Coffee plantation

merch till svenska
valvakan svt
id bilder
italiensk renässans tapet
mycronic careers
itab aktien
skinnbitar på halsen

Vad är en kontoplan? Din Bokföring

Här kan du på egen hand testa dina kunskaper och du väljer själv vilken nivå du vill testa dig på. Kundfordringar Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av Övriga fordringar Byggnader och markanläggningar Varulager Anläggningstillgångar Kronor B5 Omsättningstillgångar Låneskulder B10 B13 Balansräkning Obeskattade reserver Obeskattade reserver ingår i eget kapital.

Konton och kontoplaner - Redovisning Michael Hansson - En

Dina kundfordringar heter 1500 Kundfordringar. Idrotten BAS-kontoplan RF IBK ver 3.1 2017-06-10 8 BASKONTON UNDERKONTON 14 Lager K1 1400 Varulager 15 Kundfordringar K1 1510 Kundfordringar 1560 Kundfordringar hos dotterföretag 1570 Kundfordringar hos intresseföretag 16 Övriga kortfristiga fordringar K1 1610 Fordran hos anställda/förtroendevalda 15 Kundfordringar, moms, förskott, och andra fordringar .. 4 16 Periodavgränsningsposter.. 4 KONTOPLAN Version: 2021-01-01_1 Konto Benämning Anmärkning Kundfordringar - inomstatliga 1531 Kundfordringar andra myndigheter 15311 Kundfordringar andra myndigheter - manuell bokning 1533 Avräkning skatter och avgifter skattekonto 1537 Fordran hos andra myndigheter 1538 Osäkra fordringar myndigheter 1539 Värderegleringar myndigheter Kundfordringar: 1510: Värdereglering, kundfordringar: 1519: Kortfristiga fordringar: 1610: Skattefordran: 1640: Interimsfordringar: 1700: Aktier: 1800: Värdereglering, aktier: 1890: Kassa: 1910: Plusgiro: 1920: Bank: 1930 Se hela listan på bokio.se 1510 Kundfordringar - För integrerad bokning i Visma eEkonomi 1518 Kundfordringar - För manuell bokning 1610 Kortfristiga fordringar på anställda 1630 Skattekontot (Avräkning för skatter och avgifter) 1689 Övriga kortfristiga fordringar 1790 Interimsfordringar, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1910 Kassa 1920 Plusgiro 1930 Vid belåning av kundfordringar övertar factoringföretaget administrationen av kundfordringarna men vi har kvar risken. Detta innebär att kundfordran är kvar i vår bokföring. De belånade kundfordringarna ställts som säkerhet för en kredit och därför ska dessa redovisas i balansräkningen under rubriken Ställda panter m.m.

1511. 6 mar 2013 efterfrågar i RS kundfordringar med särredovisning avseende kundfordringar hos kommunens koncernföretag. 151X. Kundfordringar (SCB).